Poťahové materiály
0
košík
0 Kč s DPH

Obchodní podmínky Melli Interiéry CZ s.r.o.

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky e-shop (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi Melli Interiéry CZ s.r.o., se Praha 3, Krásova 17/749, PSČ, IČO 49432206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109707 („prodávající“) a kupujícím na základě kupní smlouvy.

 1.  Vznik smluvního vztahu
 1. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím  potvrzením objednávky prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí nebo odmítne kupujícímu objednávku. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka E-shopu obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a doporučujeme všem Kupujícím této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.
 2. Technická specifikace zboží uvedená na webových stránkách prodávajícího je pouze informativní, pokud není výslovně označena jako závazná. Textový popis barev látek je pouze orientační, rozhodující je číselné označení výrobce dle vzorníku.
 3. Ceny jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.
 4. Vzorníky, ceny a doklady vztahující se ke zboží
 1. Nabídka zboží prodávajícího vychází z platných vzorníků. Technická specifikace zboží uvedená ve vzornících je pouze informativní, pokud není výslovně označena jako závazná.
 2. Ceny jsou uváděny včetně DPH v příslušné měně, kterou stanoví prodávající pro prodej v každé jednotlivé zemi, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Při prodeji do členské země EU včetně České republiky se k ceně připočítává DPH ve výši podle platných zákonů v místě prodávajícího (Česká republika). Plnění v EU mimo Českou republiku může být osvobozeno od platby české DPH, pokud kupující při objednávce předloží své IČO, DIČ a potvrdí umístění zboží v EU.
 3. Zboží bude kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy, resp. příslušné faktury.
 4. Telefonické objednávky budou vyřízeny jen na plné riziko kupujícího. Veškeré písemné objednávky (dopis, e-mail) jsou závazné. Kupující se zavazuje odebrat jím objednané zboží (mimo event. reklamaci).
 5. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží
 6. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Tímto dnem také vzniká právo prodávajícího fakturovat. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči prodávajícímu vyloučeno.
 1. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Skutečné škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží prodávajícím z důvodu, za nějž prodávající odpovídá, lze uplatnit formou smluvní pokuty vůči prodávajícímu ve výši 0,03 % z kupní hodnoty zboží v prodlení za každý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta představuje paušální náhradu škody způsobené prodlením s dodávkou.
 2. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne odeslání zásilky, příp. kdy byl písemně nebo telefonicky k odběru prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn fakturovat.
 3. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.
 4. Úhrada – platba zboží
 1. U nákupu přes E-shop je požadována úhrada zboží přepravci při dodání na určenou adresu nebo platba předem ve výši ceny objednávky před odesláním zboží. Při nezaplacení požadované faktury do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Pro zaregistrované zákazníky nabízíme možnost platby příkazem (odběr na fakturu). V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.
 2. U objednávek, které jsou zadávány do výroby, může prodávající požadovat zálohovou úhradu min. 50 % z celkové hodnoty objednávky.
 3. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na kupujícího při jeho převzetí. Zachování výhrady vlastnického práva ve prospěch prodávajícího zůstává i při dalším prodeji kupujícím třetí osobě a/nebo jeho případné další zpracování kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto vždy seznámit svého odběratele.

 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.
 2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:
  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Melli Interiéry CZ s.r.o., se sídlem Praha 3, Krásova 17/749, PSČ 13000, e-mail: melli.interiery@seznam.cz  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v příloze těchto obchodních podmínek, není to však povinné.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  5. Důsledky odstoupení od smlouvy
  6. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve:
   1. Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 1. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 1. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 1. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží prodávající žádá kupující – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:
 1. Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
 2. Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu.
 3. Samotné zboží zašlete doporučeně na naši adresu sídla. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodilo. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).
 4. Peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba.
 5. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:
  1. Je-li zboží střiženo nebo připraveno na míru dle požadavku kupujícího na základě přijaté objednávky.
  2. Je-li zboží objednáno na zakázku, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.
  3. Jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná povrchová úprava u výrobce.
  4. Je-li zboží objednáno na zákazku a to :specifické odřezky a tvary molitanu, řezaného na míru, dle objednávky zákazníka.

V souladu s ustanovením § 1837 d) OZ jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.

Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5 % denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

 • Reklamace, záruční lhůty
 1. U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží, pokud není uvedeno jinak. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla užívání výrobků v souladu se „Symboly doporučené údržby“ a „Návodem k použití, údržbě a čištění“ vytvořeným prodávajícím.
 2. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu prodávajícího.
 3. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu se „Symboly doporučené údržby“ nebo „Návodem k použití, údržbě a čištění“ dodaného prodávajícím; a/ nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými materiály nedodanými prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 4. Rozhodné právo, příslušnost soudu
 5. Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů  Obvodní soud pro Prahu 3, resp. Městský soud v Praze. Kupující – spotřebitel je oprávněn se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete www.coi.cz.
 • Závěrečná ustanovení a platnost podmínek
 1. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.10.2021.

Příloha

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 1. Adresát Melli Interiéry CZ s.r.o., se sídlem Praha 3, Krásova 17/749, PSČ 13000, e-mail: melli.ineriery@seznam.cz
 2. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)
 3. Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
 4. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 5. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 6. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 7. Datum (*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Poťahové látky

vstúpiť

molitany a peny

vstúpiť

štandardné peny

standard peny

studené peny

studene peny

pojená drť

pojena drt

drtený molitan

drceny molitan

matracoviny

vstúpiť
logo2

koženky

vstúpiť

DOPRAVA ZDARMA

Při nákupu nad 8 000 Kč

1500+ produktů

v několika variantách

Kamenná prodejna

Zavřít
Vážení zákazníci, 

přejeme Vám krásně prožité Vánoce a uspěšný nový rok 2024.
Od 21. 12. máme celozávodní dovolenou a objednané zboží Vám budeme expedovat od 2. ledna 2024.
Děkujeme za pochopení
PF 2024
Vážení zákazníci, od 1. 7. do 7. 7. máme dovolenou. Všechny objednávky budou expedovány od 8. 7. Projdejna bude také uzavřena.
Kontakt
Chcete dostávat nejnovější informace z našeho obchodu?
Přihlašte se do našeho e-mailového zpravodaje.
© 2024 Všechna práva vyhrazena | Webdesign by Pixel Design s.r.o. | Created by webyashopy.cz
Meli interiéry, s.r.o. - Černokostelecká 2198/53 Strašnice, 100 00 Praha 10
storemagnifiercrossmenu